Általános Felhasználási Feltételek

Magabiztos Iskolakezdésért Egyesület

 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 88/A.

Érvényes: 2024. január 1. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: „Felhasználó”; a Szolgáltató és a Felhasználó együttes említése esetén a továbbiakban: „Felek”) között online konferencián való részvételre jogosító jegyek, valamint ezzel kapcsolatos megtekintési jogosultságok (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

A Szolgáltató online internetes rendszert (a továbbiakban: „Honlap”) üzemeltet elsősorban élőben megtartott, élőben közvetített vagy rögzített szakmai konferenciákra (a továbbiakban: „konferencia”) szóló jegyek megvásárlásának elősegítésére. 

A Szolgáltató eseteként maga szervezi és/vagy tartja meg a konferenciákat, azonban a nem általa szervezett, vagy megtartott konferenciák vonatkozásban tevékenysége és felelőssége kizárólag a jegyek értékesítésében való bizományosi vagy közvetítői (ügynöki) részvételre korlátozódik. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt jeggyel látogatott, nem a Szolgáltató által tartott konferencián fellépő más előadók szereplése, illetve a konferencia minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán.

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

A Honlapra történő belépéssel, illetőleg a Honlap használatával Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el az Általános Felhasználási Feltételeket, amelyek a Honlapon történt első látogatásakor haladéktalanul hatályba lépnek. 

Amennyiben az alábbi Feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

A Honlap fenntartója és üzemeltetője a Magabiztos Iskolakezdésért Egyesület (“Szolgáltaó”).

Szolgáltató neve:Magabiztos Iskolakezdésért Egyesület
Székhely, levelezési cím:8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 88/A
Nyilvántartó hatóság:Kaposvári Törvényszék
Cégjegyzékszáma:4658
Adószáma:19309510-1-14
E-mail címeegyesulet@athidalo.com
Honlapjának címe:www.athidalo.com/egyesulet
Ügyfélszolgálat és panaszkezelés:Munkanapokon 9-től 17 óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 10-től 14 óráig a .
 Tárhely szolgáltató neve:Dotroll Kft.
Tárhely szolgáltató címe:1148 Bp, Fogarasi út 3-5.
Telefonszám:06308664153

A Honlapot minden – akár annak látogatása, akár konferencián való részvétel vonatkozásában – igénybe vevő (továbbiakban “Felhasználó”) kizárólag a saját kockázatára, valamint saját felelősségére használhatja. A jövőben történő, ÁSZF-et érintő módosításokat a Szolgálató a Honlapon közzéteszi. A Szolgálató fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Felhasználási Feltételeket bármikor, a jelen közlés frissítése útján felülvizsgálja vagy módosítsa. Javasoljuk, hogy jövőbeni felhasználás céljából a jelen feltételeket körültekintően olvassa át, értelmezze és szükség esetén nyomtassa ki.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a jelen Általános Felhasználási Feltételek és a Honlapon máshol meghatározott egyedi rendelkezések között bármilyen ellentmondás lenne, úgy a jelen Általános Felhasználási Feltételek rendelkezései az irányadóak.

 1. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A létrejött Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a Szerződés létrejöttét a Felhasználó által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Felhasználó által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli Szerződést. A létrejött Szerződést a Szolgáltató külön nem iktatja, de gondoskodik a mindenkor irányadó ÁSZF szövegének, valamint az előző mondatban meghatározott adatoknak és visszaigazolásoknak – az Adatvédelmi szabályai szerint lehetővé tett – megőrzéséről.

A Szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, és utólag a megvásárolt jegyet érvénytelenítse, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a jegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A jegy vételárának kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a jelen ÁSZF tartalmazza.

A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért Felhasználót terheli a felelősség. Amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó hibás e-mail címet adott meg regisztrációja és/vagy vásárlása során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt Felhasználó nem tud üzenetet fogadni, a Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználó megrendelése kiküldésének meghiúsulásáért.

A jegyek árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jegyek vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

Amennyiben az adott konferenciára szóló jegyek nem ingyenesek, úgy a Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus jegy (link) kézbesítése a Felhasználó által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. A jegy kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A Szolgáltatás teljesítése automatikus. 

A vásárlás elektronikus bizonylatait – kivéve, ha a jelen dokumentum ezzel ellentétesen rendelkezik – a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban, a számlákat pedig – értékesítési formától függően – elektronikus formában őrzi meg.

A Felhasználó a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) kap. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b). közbeiktatásával bocsátja ki.  Az elektronikus számlákat a számlázz.hu a saját székhelyén őrzi. 

A Felhasználó a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a Felhasználó a számlán szerepeltetni kívánt vevői adatokat tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a Felhasználónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni. A számviteli és adózási kötelezettségekre és határidőkre tekintettel a módosítási igényt a számla teljesítési dátumának naptári hónapjában, valamint az azt követő naptári hónap 5. naptári napján belül szükséges jelezni. A Felhasználó a számlamódosítási igényét e-mailben az egyesulet@athidalo.com címen kérheti.

Az aktuálisan elérhető fizetési megoldásokról a honlapon a konkrét termék megrendelésekor tájékoztatjuk. 

A webáruház – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

 1. SZELLEMI TULAJDON VÉDELME, KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Honlap tartalmát szerzői jog, nemzetközi egyezmények, illetőleg jogszabályok védik. A Szolgálató minden ezzel kapcsolatos jogot kifejezetten fenntart. A Honlap Felhasználói tudomásul veszik a Honlapon megjelenő tartalom vonatkozásában a Szolgálató szerzői jogosulti minőségét.

Az online konferenciák kép-, hang- és szakmai anyagai a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. A Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem engedélyezi az online rendezvények kép-, hang- és szakmai anyagainak egészének vagy részeinek rögzítését, illetéktelen felhasználását. Az online konferenciák bármilyen módon történő rögzítése, a Felhasználó birtokába jutott felvételek további felhasználása, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azok sokszorosítása, mások számára elérhetővé tétele nem engedélyezett. 

Az online konferencia bármely eszközzel történő rögzítése, valamint online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő másolása, valamint hasznosítása, így különösen kölcsönadása, más számára a megtekintés biztosítása, forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában. A Szolgáltató és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok előzetes, írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A Honlaphoz való hozzáférés biztosítása, illetőleg tartalmának egyetlen eleme sem értelmezhető úgy, hogy a Szolgálató bármiféle engedélyt adna a Honlapon megjelenő szellemi tulajdon előzetes engedély nélküli hasznosítására, felhasználására, másolására, reprodukálására, átalakítására, módosítására, harmadik személy részére történő átadására, továbbítására, terjesztésére vagy sokszorosítására akár részben, akár annak egészében. A Felhasználó pusztán nem kizárólagos, át nem ruházható, térben és időben egyaránt korlátozott felhasználási engedélyt kap a jelen Honlapon elérhető tartalom megtekintése vonatkozásában, a Szolgálató által meghatározott díj előzetes és maradéktalan megfizetését követően. 

A Szolgálató minden szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogot kifejezetten fenntart magának. 

Felhasználó az általa megvásárolt konferencia megtekintésére jogosult, a Szolgálató éves tagjaként annak korlátlan visszanézési jogával, tagsági jogviszony nélkül pedig egyetlen alkalommal, a konferencia előre meghirdetett időpontjában.

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy előzetes jegyvásárlás nélkül nem jogosult egyetlen konferencián sem részt venni.

3. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

A Honlap látogatása, használata, a Honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevétele Felhasználó saját kockázatra történik.

A Honlap tartalmazhat pontatlanságokat és elírásokat, ezekkel kapcsolatban a Szolgálató kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a jelenleg a Honlapon található tartalmat, valamint az információkban szereplő programokat és termékeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, korrigálja és/vagy fejlessze. A Szolgálató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon található információk naprakészek legyenek, de – sem kifejezetten, sem hallgatólagosan – nem szavatolja vagy garantálja, Honlapon található tartalom pontosságát, hiánytalan vagy naprakész mivoltát.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben sem a Szolgálató, sem a jelen Honlap fejlesztésében és üzemeltetésében résztvevő személyek nem felelnek a Honlap látogatása során a kapcsolat létrehozásával, a böngészéssel vagy letöltéssel kapcsolatosan felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért vagy a Honlap tartalmának meghibásodásáért.

A Honlaphoz való hozzáféréssel, annak használatával, használatra képtelen állapotával vagy a nem megfelelő működésével – ideértve a hozzáférhetővé tevő szerver mentességét a vírusoktól és más káros elemektől -, esetleges hiányosságával, üzemzavarával, információtovábbítási késedelmével, illetve az ott megjelentetett információk, illetve anyagok felhasználásával a Szolgálató a felelősségét a jogszabályok által lehetővé tett legtágabb mértékben kizárja.

A Szolgálató üzleti és üzemeltetési okokból bármilyen indoklás vagy előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti, megszüntetheti, korlátozhatja, vagy eltávolíthatja a Honlap tartalmának egy részének vagy egészének az elérhetőségét. A Szolgálató az itt közölteket frissítve időről időre módosíthatja jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználó a Honlap használatával beleegyezik, hogy kötelezőnek tekinti ezeket a módosításokat és vállalja, hogy rendszeresen megnyitja ezt az oldalt, hogy lássa, milyen Feltételeket köteles betartani a Honlap felhasználása során.

Szolgálató kifejezetten kizárja felelősségét a Felhasználó oldalán felmerült bármilyen technikai probléma vonatkozásában.

Az online rendezvény megtekintéséhez a Vásárlónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, megfelelő internet-kapcsolattal és a megtekintéshez szükséges eszközökkel kell rendelkeznie. A minimális követelményekre vonatkozó szolgáltatói javaslatokat az online.jegy.hu oldalon lehet megismerni és ellenőrizni. Amennyiben az általános követelményeken túlmenően az online rendezvény megtekintéséhez valamely speciális eszköz vagy harmadik fél szoftverének letöltése szükséges, a vonatkozó információkat a rendezvény leírása tartalmazza. A Vásárló viseli a saját internet csatlakozásához kapcsolódó összes költséget, és az adatforgalmi díjakat. A Vásárló kötelessége, hogy a jegy megvásárlását megelőzően megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz, amelyen a tartalmat meg kívánja tekinteni, alkalmas-e az előadás lejátszására. A Szolgáltató nem vállal felelősséget abból eredően, ha a Vásárló a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, így például a Vásárló rendelkezésére álló internet-hozzáférés minősége miatt.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az előre nem látható, illetve a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, az internet-szolgáltatást végző vállalkozások mulasztásaiért és üzemzavaraiért, más üzemzavarért, vírus fertőzésből, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért, illetve a streaming-szolgáltatások, illetve felvételek minőségéért. Amennyiben a Felhasználó az online konferencia megtekintésekor hibát észlel, célszerű azt haladéktalanul, de legkésőbb az előadást követő munkanapon jeleznie a Szolgáltatónak, hogy a hiba fennállta és oka kivizsgálható legyen. A Felhasználó nem folytathat olyan magatartást, amely a Szolgáltató informatikai rendszerét túlterheli, akadályozza vagy károsítja.

Adott online konferencia adott időpontban vagy időszakban tekinthető meg, és azt a Felhasználó a megadott időpontban, vagy időszakban nem tekinti meg, úgy a Felhasználó tudomásul veszi, hogy pótalkalomra, jegyár-visszatérítésre, másik konferenciára szóló ingyenes helybiztosításra, cserére nem tarthat igényt. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az online konferenciát nem teljes egészében nézi/hallgatja végig, akkor semmilyen pótalkalomra, visszatérítésre nem jogosult.

A Szolgáltató az online konferenciákra vonatkozó szolgáltatását – ha az adott előadás leírásánál ettől eltérő információ nem található – területi korlátozásoktól mentesen nyújtja. Egyes konferenciák esetén azonban lehetséges a területi korlátozás, a szerzői, előadói jogok korlátai, vagy más okok miatt. Ezekben az esetekben a vásárlást megelőzően e korlátozásokra a Szolgáltató, a konferencia leírásánál felhívja a Felhasználók figyelmét. Területi korlátozás esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó IP címét ellenőrizni, a területi korlátozás betartásának ellenőrzésére, valamint a hozzáférést megtagadni, amennyiben a megtekintés helyszíne a területi korlátozásba ütközne.

Felhasználó tehát alapos megfontolás és a technikai feltételeinek ellenőrzését követően vásárolja meg a konferencián való részvételre jogosító jegyet, mert a fentiek alapján a fent felsoroltak vonatkozásában a Szolgálató reklamációt nem fogad el.

4. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A Honlap használata során a Felhasználó köteles minden irányadó jogszabályt, szabályzatot és szabályozást betartani, különösen köteles mások jogainak, emberi méltóságának és jó hírének tiszteletben tartására. A Szolgálató Honlapját, illetőleg a konferenciák tartalmát (akár képi, akár írásbeli, akár videó- tartalom, vagy ezek kombinációja tilos a Szolgálató előzetes, írásbeli engedélye nélkül bármilyen módon hasznosítani, vagy felhasználni: 

5. HOZZÁFÉRHETŐSÉG ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Honlap Felhasználója honlaphoz való hozzáféréssel, illetve annak használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Felhasználási Feltételeket.

A Honlapon található Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően a Szolgálató a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatokat gyűjt Felhasználóktól, és amelyek szerint a Felhasználó ezeket a személyes adatokat a rendelkezésünkre bocsátja. 

A jelen Honlap használatakor a Felhasználónak el kell fogadnia a Honlap adatvédelmi nyilatkozatának feltételeit. A Honlap adatvédelmi nyilatkozatának feltételei elválaszthatatlan részét képezik a jelen Általános Felhasználási Feltételeknek.

6. JOGKÖVETŐ MAGATARTÁS ELVÁRÁSAI

A jelen ÁSZF megszegése a Honlap használatára vonatkozó feltételek súlyos megszegésének minősül, amely az alábbi intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét maga után vonhatja (a Szolgálató saját egyéni döntése alapján):

• A Szolgálató által nyújtott szolgáltatás haladéktalan, ideiglenes vagy végleges visszavonása;

• Figyelmeztetés küldése a Felhasználónak;

• Felhasználóval szemben jogi úton való igényérvényesítés a felmerült károk (ideértve többek között az igazolt költségek) megtérítéséért;

7. ALKALMAZANDÓ JOG:

A jelen Általános Felhasználási Feltételekre, azok tárgyára és értelmezésére (valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések rendezésére) a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 

Kérdése van?

Szeretettel várjuk bármilyen felmerülő kérdését

az Áthidalóról, Oktatóinkról, valamint gyermeke sikeres jövőjével kapcsolatban

Írjon nekünk
0
  0
  Kosár
  Az Ön kosara üresWebshop
   Szállítási mód választása